Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju, Al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój, nr tel.: 41 370 54 00, adres e-mail: sekretariat@bsck.busko.pl.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: iod.rodo.ochrona@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
• realizacji zadań statutowych, tj. prowadzenie działalności kulturalnej, kulturalno-oświatowej, i turystycznej w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury i turystyki wśród mieszkańców miasta i gminy oraz osób przebywających na terenie gminy Busko-Zdrój;
• realizacji obowiązków wynikających w szczególności z: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
• obsługi organizacyjno-prawnej, administracyjnej oraz technicznej administrowanych obiektów;
• niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
• wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami; (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO);
• wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa; (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
• realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, a w szczególności: dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń; (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa i zobowiązaniami wynikającymi z zawartych umów.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ODWIEDZAJĄCYCH
PROFIL BUSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY

NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE – RODO, informujemy o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem z profilu Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku – Zdroju w portalu Facebook.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku – Zdroju, Al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój, nr tel.: 41 370 54 000, adres e-mail: sekretariat@bsck.busko.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: iod.rodo.ochrona@gmail.com
3. Informujemy, że:
– działanie naszego profilu jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebook;
– informacje zawarte na Pani/Pana profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook;
– administrujemy Pani/Pana danymi tylko na potrzebny odpowiedzi na pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych;
– Pani/Pana aktywność związana z korzystaniem z naszego profilu nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook;
– nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Pani/Panu praw, znajdują się w zasadach ochrony prywatności serwisu Facebook.
4. W związku z prowadzeniem przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku – Zdroju profilu w portalu Facebook przetwarzamy dane osobowe:
– osób, które dokonały subskrypcji poprzez kliknięcie „Polub to” lub „Skomentuj”;
– osób, które zareagowały na publikowane przez nas posty lub opublikowały komentarz;
– osób, które przesłały do nas zapytanie poprzez prywatną wiadomość;
– osób odwiedzających profil Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku – Zdroju.
5. Przetwarzaniu podlegają dane, które Pani/Pan opublikowała/ł na swoim profilu:
– identyfikator Facebook, w szczególności imię i nazwisko,
– podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Panią/Pana na własnym profilu na portalu,
– inne dane w zakresie opublikowanym przez Panią/Pana na własnym profilu na portalu,
– zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Pani/Pana wizerunek),
– inne zdjęcia, wynikające z relacji profil Buskiego Samorządowego Centrum Kultury – użytkownik.
Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Pani/Pana strony dobrowolne.
Dodatkowo, Facebook udostępnia nam informacje dotyczące wyświetlania naszych postów, ich zasięgów, liczby interakcji czy danych demograficznych naszych obserwujących. Tworzone są w oparciu o obserwacje czynione przez Facebook w odniesieniu do Pani/Pana zachowań na profilu Buskiego Samorządowego Centrum Kultury.
6. Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku – Zdroju Pani/Pana dane osobowe przetwarza w celu:
– publikowania postów na profilu;
– prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami;
– udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości;
– informowania o naszej działalności i naszych usługach;
– statystycznym (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników profilu).
Podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych poprzez wyraźne działanie potwierdzające, którym jest dobrowolna aktywność na naszym profilu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
7. Podanie danych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania portalu Facebook, jest nieodłącznie związane z subskrypcją profilu, komentowaniem czy reagowaniem na posty lub wysłaniem do nas prywatnej wiadomości.
W przypadku przeglądania profilu przez zalogowanego użytkownika dane statystyczne zbierane są automatycznie przez Facebook.
8. Odbiorcą Pani/Pana danych jest Facebook, oraz inne spółki obsługujące ten portal.
Dane mogą zostać także udostępnione organom władzy publicznej, jeśli taki obowiązek spoczywał będzie na Buskim Samorządowym Centrum Kultury w świetle obowiązujących przepisów prawa.
9. Dane Pani/Pana będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:
– informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Pani/Pana pytania;
– informacje, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Pani/Pana komentarzy, będą dostępne w naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
– dane osobowe gromadzone przez Facebook (historia wpisów i aktywności), podlegają przechowywaniu na zasadach określonych regulaminem tego portalu;
– do danych statystycznych, dostępnych w serwisie Facebook mamy dostęp przez okres 2 lat.
Dane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, będą przetwarzane przez okres wynikający z tych przepisów.
W każdej chwili Pani/Pan może przestać obserwować nasz profil, jak również usunąć opublikowane przez siebie komentarze.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Aby zrealizować te prawa, prosimy o kontakt z Buskim Samorządowym Centrum Kultury (dane kontaktowe podaliśmy na początku tej informacji).
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. J Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem.
12. Buskie Samorządowe Centrum Kultury nie będzie przekazywało danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowych. Jednak, specyfika działania Facebook’a i jego międzynarodowy charakter powodują, że możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od Buskiego Samorządowego Centrum Kultury).
13. W toku przetwarzania nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.