BSCK

Klauzula informacyjna 

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

1. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Buskie Samorządowe Centrum Kultury,

al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój.

2. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 a) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 b) pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna.

 a) Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych
bądź zleconych określonych przepisami prawa
, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury  obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

 b) Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

 c) Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

4. Odbiorcy danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

5. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą, dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 a) dostępu do treści swoich danych osobowych,

 b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

 c) usunięcia swoich danych osobowych,

 d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 e) przenoszenia swoich danych osobowych,

 f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

7. Prawo do cofnięcia zgody.

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

 a) ustawowym,

 b) umownym,

 c) warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

- W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

- W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

- W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 22
NIP: 655-115-59-54
nr rachunku BSCK: 50 8480 0004 2001 0000 9922 0001
nr rachunku Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz: 93 8480 0004 2001 0000 9922 0003

 

 

Numer ogólny BSCK: 41 370 54 00

Sekretariat: 41 370 54 05

Fax: 41 370 54 01

 

Główny Księgowy
Lidia Kosiuba - 41 370 54 22

Dział finansowo księgowy (FK) - 41 370 54 20
Małgorzata Malczewska - księgowy - 41 370 54 21
Bożena Sienkiewicz - kasjer - 41 370 54 24

Dział Turystki (TT) - 41 370 54 10
Małgorzata Donoch - Kierownik działu - 41 370 54 17
Dominika Dytkowska - specjalista ds. turystyki i promocji - 41 370 54 15
Maciej Dzieciątkowski - specjalista ds. turystyki i promocji - 41 370 54 15 
Jolanta Tomala - specjalista ds. inicjatyw lokalnych

Dział Kultury (KT)
Anna Stępień- kierownik działu - 41 370 54 19
Mariola Żak - Główny specjalista ds. animacji kultury - 41 370 54 27
Katarzyna Legawiec - specjalista ds. organizacji pracy artystycznej - 41 370 54 18
Tomasz Śledź - specjalista ds. organizacji pracy artystycznej - 41 370 54 18
Bożena Sienkiewicz - specjalista ds. rozpowszechniania filmów - 41 370 54 24

Dział Techniczny (TC)
Przemysław Drzazga - kierownik działu - 41 370 54 32
Sergiusz Wachowski - specjalista ds. obsługi urządzeń audiowizualnych i akustycznych
Mirosław Styczeń - specjalista ds. kinematografii i obsługi urządzeń elektrycznych
Ryszard Rogowski - konserwator kierowca
Marek Makowski - konserwator
Andrzej Grochowski - konserwator
Jacek Bławat - konserwator
Paweł Szumilas - pracownik gospodarczy

Dział administracji (AD) 
Edyta Pakosińska - kierownik działu - 41 370 54 29
Patrycja Furman-Kaszuba - specjalista ds. kadr i administracji
Dorota Sokołowska - pracownik gospodarczy
Celina Milewicz - pracownik gospodarczy
Anna Cieplińska - pracownik gospodarczy

Daniel Piwowarczyk - specjalista ds. komunikacji informatyki i grafiki (KG) - 41 370 54 05
Dominika Gozdek - specjalista ds. komunikacji i promocji (KP) - 41 370 54 05

Oświadczenie COVID-19 DO POBRANIA


Aktualnie obowiązujący Statut Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju został uchwalony przez Radę Miejską w Busku-Zdroju Uchwałą Nr: XLIV/589/2018 z dnia 13 września 2018 r. Dokument w formacie pdf jest dostępny po kliknięciu na ten wyróżniony link: STATUT BSCK


ZARZĄDZENIE NR 30/2021 Dyrektora Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju [ pdf ].
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
SCHEMAT ORGANIZACYJNY


Pogram Kadencyjny Działania Buskiego Samorządowego Centrum Kultury:
PROGRAM


 

dział w przygotowaniu

dział w przygotowaniu