BSCK

Klauzula informacyjna 

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

1. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Buskie Samorządowe Centrum Kultury,

al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój.

2. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 a) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 b) pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna.

 a) Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych
bądź zleconych określonych przepisami prawa
, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury  obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

 b) Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

 c) Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

4. Odbiorcy danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

5. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą, dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 a) dostępu do treści swoich danych osobowych,

 b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

 c) usunięcia swoich danych osobowych,

 d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 e) przenoszenia swoich danych osobowych,

 f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

7. Prawo do cofnięcia zgody.

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

 a) ustawowym,

 b) umownym,

 c) warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

- W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

- W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

- W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 22
NIP: 655-115-59-54
REGON: 290625643
nr rachunku BSCK: 50 8480 0004 2001 0000 9922 0001
nr rachunku Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz: 93 8480 0004 2001 0000 9922 0003

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Numer ogólny BSCK: 41 370 54 00

Sekretariat: 41 370 54 00

Fax: 41 370 54 01

Zastępca Dyrektora
Jarosław Zaborowski - 41 370 54 06

Główny Księgowy
Lidia Kosiuba - 41 370 54 22

Dział finansowo księgowy (FK) - 41 370 54 20
Małgorzata Malczewska - księgowy - 41 370 54 21
Katarzyna Szczukiewicz-Kalużna - księgowy - 41 370 54 21
Monika Sarna - kasjer - 41 370 54 24

Dział Turystyki (TT) - 41 370 54 10
Małgorzata Donoch - Kierownik działu - 41 370 54 17
Aleksandra Grabowska - specjalista ds. obsługi klienta - 41 370 54 30
Ewelina Bławat - specjalista ds. obsługi klienta
Samanta Borek - specjalista ds. obsługi klienta
Patrycja Majcher - specjalista ds. obsługi klienta
Dorota Pila - specjalista ds. obsługi klienta
Maciej Dzieciątkowski - specjalista ds. turystyki i promocji - 41 370 54 15 

Dział Techniczny (TC)
Przemysław Drzazga - kierownik działu - 41 370 54 32
Jacek Kalużny - specjalista ds. automatyki 
Mirosław Styczeń - specjalista ds. kinematografii i obsługi urządzeń elektrycznych
Marek Makowski - konserwator
Ryszard Rogowski - konserwator
Damian Kawalec - konserwator
Rafał Walas - konserwator
Radosław Pabis - konserwator
Paweł Szumilas - pracownik gospodarczy

Dział administracji (AD) 
Edyta Pakosińska - kierownik działu - 41 370 54 29
Monika Sarna - specjalista ds. obsługi sekretariatu - 41 370 54 00
Dorota Sokołowska - pracownik gospodarczy
Celina Milewicz - pracownik gospodarczy
Anna Cieplińska - pracownik gospodarczy
Agnieszka Sadowska - pracownik gospodarczy
Jacek Bławat - konserwator kierowca

Dział Animacji Kultury, Organizacji wydarzeń artystycznych i Promocji (KP)
Dariusz Garlej - kierownik działu - 41 370 54 14 
Daniel Piwowarczyk - specjalista ds. komunikacji informatyki i grafiki - 41 370 54 05
Dominika Gozdek - specjalista ds. komunikacji, promocji i rozpowszechniania filmów - 41 370 54 05
Aleksandra Grabowska - specjalista ds. komunikacji i promocji - 41 370 54 14
Anna Stępień- specjalista ds. organizacji pracy artystycznej - 41 370 54 19
Mariola Żak - specjalista ds. animacji kultury - 41 370 54 27
Tomasz Śledź - specjalista ds. organizacji pracy artystycznej - 41 370 54 19
Joanna Małkowska - specjalista ds. organizacji pracy artystycznej - 41 370 54 19

Buska Galeria Sztuki "Willa Polonia"
Aleksandra Adlis - specjalista ds. edukacji artstycznej - 41 370 54 35

 

Oświadczenie COVID-19 DO POBRANIA


Aktualnie obowiązujący Statut Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju został uchwalony przez Radę Miejską w Busku-Zdroju Uchwałą Nr: LV/662/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r. Dokument w formacie pdf jest dostępny po kliknięciu na ten wyróżniony link: STATUT BSCK


ZARZĄDZENIE NR 37/2023 Dyrektora Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju [ pdf ].
REGULAMIN ORGANIZACYJNY SCHEMAT ORGANIZACYJNY


Pogram Kadencyjny Działania Buskiego Samorządowego Centrum Kultury:
PROGRAM


 

dział w przygotowaniu

dział w przygotowaniu